• 11 October 2022

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กล่าวรายงาน โดยมี นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การรักษาผู้ป่วยจิตเวชด้วยเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) และมี นพ.ปริญทัศน์ เนตรสุวรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวช และกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกันเปิดศูนย์การรักษาโรคทางจิตเวชด้วยเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) เพื่อให้บริการดูแลรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูแก่ผู้รับบริการตามมาตรฐานบริการสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัย พึงพอใจ และสามารถดูแลตนเองได้ ณ บริเวณห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช