• 2 June 2023

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางนิตยา สุวรรณาภรณ์ รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล เปิดโครงการอบรมหลักสูตรพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รุ่นที่2 เพื่อผลิตพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ให้มีความรู้ และสามารถดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพระเชียงเงิน ตึกผู้ป่วยนอก โครงการอบรมในครั้งนี้ได้ใช้งบเงินบริจาค จากท่านอุดร ตันติสุนทร คหบดีจังหวัดตาก