• 15 January 2023

วันที่ 15 มกราคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการ โรงพยาลบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม นายสามารถ แก้วฟู ผู้บริจาคอวัยวะ ให้แก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ณ วัดหนองจิก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก