• 30 August 2022

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ลงพื้นที่เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง และในกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชน ณ ตำบลหัวเดียด อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ซึ่งการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและลดอัตราการป่วย หรือความรุนแรงจากการเป็นไข้หวัดใหญ่ ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นไข้หวัดใหญ่ ลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ไปสู่ครอบครัวและบุคคลอื่น ลดการขาดเรียน ลดการสูญเสียประสิทธิภาพในการเรียน ลดค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาของผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานที่เป็นไข้หวัดใหญ่ ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลสามาถติดต่อรับวัคซีนที่คลินิกหมอครอบครัวตลาดกลาง ได้ทุกวันทำการ เวลา 13.00-16.00 น.