• 31 August 2022

วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza) สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป ผู้พิการ และเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ในพื้นที่ 4 ตำบล เขตเทศบาลอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ณ คลินิคหมอครอบครัวตากสินตลาดกลางธุรกิจชุมชน ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลอำเภอเมืองตาก สามาถติดต่อรับวัคซีนที่คลินิกหมอครอบครัวตลาดกลาง ได้ทุกวันทำการ เวลา 8.00-12.00 น.