• 12 October 2022

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และกลุ่มงานกุมารเวชกรรม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 (ไฟเซอร์ฝาแดง) สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – ต่ำกว่า 5 ปี เป็นวันแรก โดยมีนายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และบุคลากรเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมเยี่ยมพูดคุย กับผู้ปกครองและบุตรหลาน ที่เข้ารับวัคซีนด้วย วันนี้มีเด็กได้รับวัคซีนเข็มแรก จำนวนรวม 7 คน ซึ่งไม่พบอาการแพ้วัคซีนที่รุนแรงภายหลังฉีด 30 นาที โดยนัดฉีดเข็มสอง ระยะห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์ , และเข็มสาม ระยะห่างจากเข็มสอง 8 สัปดาห์ จะสามารถป้องกันโควิดได้ 80.3% และช่วยลดอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช