• 29 December 2022

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยกลุ่มงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ภายใต้หัวข้อ การรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธี

เนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ของทุกปี มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ทำให้ประชาชนจำนวนมาก ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจังหวัดตาก จึงได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตำรวจ ทหาร และภาคประชาชน ร่วมปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายหลักในการให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยกับชีวิตวิถีใหม่ ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566