• 18 August 2022

รพ.ตสม.รับการตรวจประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ HAIT ระดับ 3 จากสมาคมเวชสารสนเทศไทย วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ นำโดย นพ.สมิทธ์ เกิดสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศทางการแพทย์ รับการตรวจประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล HAIT ระดับ 3 จากสมาคมเวชสารสนเทศไทย เพื่อให้โรงพยาบาลมีคุณภาพและมาตราฐาน สร้างความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้สนันสนุนให้โรงพยาบาลเป็น Smart hospital ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก