• 22 February 2023

ประชาสัมพันธ์โควตาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 สาขา รวม 3 ทุน ดังนี้

  1. ศัลยศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
  2. อายุรศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
  3. กุมารเวชศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
    ติดต่อสอบถามกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เบอร์โทร 055-511024 ต่อ 1052 หรือ 085-7286892 คุณกาญจนา