• 6 September 2023

วันที่ 6 กันยายน 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ศูนย์พึ่งได้ (oscc) งานผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมโดยพญ.เบญจมาส มั่นอยู่ น.ส.เอมอร เพ็ชรสังหาร ร่วมกับแผนงาน สุขภาวะผู้หญิง และความเป็นธรรมทางเพศ สมาคม เพศวิถีศึกษา ได้จัดประชุม เรื่องติดตามแนวทางการใช้เครื่องมือประสานงานสหวิชาชีพ ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงบนฐานเพศ และความรุนแรงในครอบครัวพื้นที่จังหวัดตาก โดยจะประชุมร่วมงานกับหน่วยงานสหวิชาชีพระดับจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็ก และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมหลวงพิชัยอาสา อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช