• 5 September 2023

วันที่ 5 กันยายน 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ศูนย์พึ่งได้ (OSCC) งานผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรมนำทีมโดย พญ. เบญจมาส มั่นอยู่ พญ.ธีรารัตน์ เพ็ชรประเสร็ฐ , นพ.วรางกูร จันทร์ปาน และนางสาวเอมอร เพ็ชรสังหาร จัดประชุมทีมสหวิชาชีพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อร่วมกันดูแลความรุนแรงในครอบครัวในเขตความรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมพระเชียงทอง อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช