• 22 September 2022

นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ศูนย์พึ่งได้ (oscc) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมโดยพญ เบจมาส มั่นอยู่ นายแพทย์ชำนาญการ คุณเอมอร เพ็ชรสังหาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์พึ่งได้จัดโครงการอบเชิงปฏิบัติการ การประสานทีมสหวิชาชีพในการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้จังหวัดตาก ในวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก