• 30 January 2023

วันที่ 30-31 มกราคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล จัดอบรมทักษะการให้บริการปรึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 โดยมีนางนิตยา สุวรรณภรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางจรรยา ใจหนุน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ การจัดการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเป็นกระบวนการของสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษา สามารถเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี โดยใช้เทคนิคและวิธีการในการให้บริการปรึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งช่วยให้ผู้รับบริการเกิดความรู้ด้านสุขภาพ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสุขภาพของตนเองให้สามารถแก้ปัญหาได้ มีการปรับเปลี่ยนสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้ ทั้งนี้มีพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 70 คน และพยาบาลวิชาชีพในเครือข่ายใกล้เคียง จำนวน 8 คน โดยกำหนดจัดการอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช