• 24 April 2023

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าอบรม- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง- ไม่จำกัดเพศ กรณีเป็นผู้หญิงต้องไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์ระหว่างเรียน- ไม่เป็นผู้ต้องโทษทางอาญา- อายุ 18-40 ปี- สัญชาติไทย- ไม่มีโรคประจำตัวและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน- สามารถขึ้นปฏิบัติงานเวรผลัดได้ (เช้า-บ่าย-ดึก)- มีเจตคติที่ดีต่องานบริการด้านสาธารณสุข หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร- รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันสมัคร)- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด- สำเนาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง- ใบรับรองแพทย์ภายใน 1 เดือน จบแล้วมีงานรองรับแน่นอน รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน ท่านที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ ห้องมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตรงข้ามอเมซอล โทร.055-511024 ต่อ 2250 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2566